Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GYMNASTIKAKADEMIN
GÖTEBORG
Välkommen till Gymnastikakademin
Föreningen Gymnastikakademin - Göteborg grundades 1993, av Viveca Dahlman. Vi tillhör en av Göteborgs större Gymnastikföreningar. Vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet och i Svenska Gymnastikförbundet. Medlemsantalet har ända från starten legat/ligger stadigt på ca 350 st aktiva gymnaster. 
Det är ett stort antal tjejer som utövar vår sport, så även här i Gymnastikakademin. Vi bedriver vår träningsverksamhet i Bräckeskolans gymnastiksalar, på Hisingen, som är utrustade främst för den Artistiska gymnastiken.
Vi arbetar för att ha ett gott socialt klimat, där alla ska känna sig välkomna. Vår verksamhet riktar sig främst till flickor i åldrarna 7 - 16 år.
Vi har ett stort hjärta för den Artistiska Gymnastiken <3

Historia
Gymnastikakademin startades 1993 av Viveca Dahlman, och är en ideell idrottsförening som är medlem i Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet, sedan starten 1993. 
De första 14 åren hade vi  egna träningshallar som vi hyrde dygnet runt. Vi disponerade de fina gamla gymnastiksalarna i fd Annedals vårdhögskola på seminariegatan samt den fina gamla gymnastiksalen i fd Majornas gymnasium på Lotsgatan i Majorna, i hela 12 år. 
Båda hallarna var välutrustade för den kvinnliga Artistiska gymnastiken. Vi hyrde hallarna dygnet runt, vilket innebar att alla redskap kunde stå framme jämt.

Vår verksamhet har hela tiden gått i den Artistiska gymnastikens anda. Vi har deltagit på en mängd olika tävlingar både regionalt och riks. Vår största merit är att vi deltagit på 4 st SM, 2 st JSM, och 2 st USM, samt deltagit på Mälarcupen (internationell tävling) vid 4 tillfällen.

Ni hittar bilder mm från förr och nu på vårt instagramkonto: gymnastikakademin_gbg
Adress till vår träningshall
Vi har all träningsverksamhet i Bräckeskolans gymnastiksalar, på Hisingen. Adressen är Tönsbergsgatan, som ligger i närheten av Eriksberg.

Parkering: Ni parkerar bäst på den stora parkeringen som ligger nedanför skolan. Gatuadress: Biskopsgatan. Man kan också hämta upp och släppa av barnen nära skolan om man kör upp på Tönsbergsgatan. Endast tillåtet för korta stopp, ej för parkering.
Styrelsen & Kanslit
Styrelsen är högsta beslutande organ i föreningen. De har styrelsemöte 1 gång/månad.
Kanslit sköts av Viveca Dahlman, och det är Viveca Ni har kontakt med via mail osv..

Styrelsen 2019
Ordförande: Julia Karlsson
Sekreterare: Teresa Sundström
Kassör: Viveca Dahlman
Suppleant: Elin Axelsson, Sonya Bertelsen, Alexandra Heilmann
Revisor: Aleksandra Biberdzic
Valberedningen: Ewa Svedberg & Hanna Jonsson
Kontaktuppgifter & sociala medier
Vår Mailadress:
info@gymnastikakademin.se
Här når Ni oss lättast, då vi inte har så stor möjlighet att ta telefonsamtal. Vi försöker svara så snabbt vi kan.

Vår Postadress (ej besöksadress)
GF Gymnastikakademin - Göteborg
Götabergsgatan 7 A
411 34 Göteborg

Vår Hemsida
www.gymnastikakademin.se

Facebook
Gymnastikakademin-Göteborg

Instagram
gymnastikakademin_gbg

Vårt Plusgirokonto
39 07 02 - 9
Medlemsavgiften
Aktiva medlemmar (gymnaster, tränare, styrelse)
Alla betalar en medlemsavgift 1 gång/år. I dagsläget är den 200 kronor.
Man betalar full avgift oavsett när man börjar träna på året.

Stödmedlemmar (föräldrar mfl)
Kostnad  500 kr/år
Riktlinjer för vår förening
Vi följer självklart:
- FN:s barnkonvention
- Riksidrottsförbundets "Idrotten vill"
- Gymnastikförbundets "Gymnastiken vill"
- Gymnastikförbundets "Den svenska gymnastikmodellen"
- Gymnastikförbundets "Uppförandekod"

Ni hittar info om detta på Svenska Gymnastikförbundets hemsida:
Samt på Riksidrottsförbundets hemsida
GDPR

Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Gymnastikakademin-Göteborg, 855101-4882, Götabergsgatan 7a, 411 34 Göteborg. är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i föreningen

·    Föreningsadministration

·    Deltagande i föreningens träningsverksamhet

·    Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

·    Licenshantering

·    Ansökan om bidrag

·    Sammanställning av statistik och uppföljning

·    Utbildningar arrangerade av föreningen

·    Kontakt med medlem


·    Besök på vår hemsida

·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

·    Tillträdesförbud (om tillämpligt)

·    Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)


Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·         Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·         Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·         Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

·         Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

·         Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·         Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

·         Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Du når oss lättast på mailen: info@gymnastikakademin.se