Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GF GYMNASTIKAKADEMIN
Artistisk Gymnastik
Välkommen till Gymnastikakademin - Skara
Vi är en nystartad Gymnastikförening sedan 17 augusti 2020. Vi är medlemmar i Svenska Gymnastikförbundet och i Riksidrottsförbundet.
Vi tillhör inte Gymnastikakademin - Göteborg, men får låna deras hemsida och bokningssystem tills dess att vi fått igång vår förening. 

Vår verksamhet är i Skarakommun. Vi har gymnastikträning för Barn och Ungdomar i åldrarna 7 - 10 år. 
Vi har ett stort hjärta för den Artistiska Gymnastiken<3


Vid frågor eller dyl når Ni oss lättast via mailen: info@gymnastikakademin.se
eller mobilnr. 0760 - 07 27 76 (viveca)

Vill du börja träna Gymnastik hos oss?
Klicka på fliken Anmälan!
Vår träningsverksamhet
Är du en flicka/tjej/Hen i åldern 7 - 10 år och tycker det här med gymnastik verkar spännande ? Du kanske gillar att hjula, stå på händer, göra bryggor mm?  eller kanske känner att du skulle vilja lära dig alla dessa grejer:)
Då är våra grupper MiniStar något för dig. Vi har åldersindelade grupper.

MiniStar 1: 7 - 8 år (födda 2013 - 2012)               Nybörjare - fortsättning
MiniStar 2: 9 - 10 år (födda 2011 - 2010)             Nybörjare - fortsättning
 
I våra  grupper tränar vi gymnastik med inriktning på den Artistiska gymnastiken.

Grupperna leds av erfarna tränare från den Artistiska gymnastiken
Dagar - Tider - Plats - Avgifter
MiniStar 1  Flickor 7 - 8 år  (Födda 2013 - 2012)                                              
Plats: Källeskolans gymnastiksal söndagar kl. 12.00 - 13.00  (1 tim)                                              Anmälan
Träningsavgift: 850 kr/termin. 1 termin är 10 ggr
Medlemsavgift: 200 kr/år, betalas oavsett när man börjar på året.
Försäkring ingår i avgiften
Start: Vecka 40
Slut: Vecka 51
Ingen träning: Höstlovet 44, både söndagen den 25/10 och söndagen den 1/11, går bort

MiniStar 2  Flickor 9 - 10 år  (Födda 2011 - 2010)
Plats: Källeskolans gymnastiksal söndagar kl. 13.00 - 14.30   (1,5 tim)                                             Anmälan
Träningsavgift: 1 200 kr/termin. 1 termin är 10 ggr 
Medlemsavgift: 200 kr/år, betalas oavsett när man börjar på året.
Försäkring ingår i avgiften
Start: Vecka 40
Slut: Vecka 51
Ingen träning: Höstlovet vecka 44, både söndagen 25/10 och söndagen den 1/11, går bort


Anmälan inför Höstterminen 2020
Våra gymnastikgrupper kommer att ha träning på lördagar och söndagar i Källeskolan och i Gällkvistskolan i Skara. Vi startar träningen vecka 40 

All anmälan sker här på hemsidan. Klicka på knappen "Anmälan" och följ instruktionerna...
1 termin blir 10 veckor. Var noga med att välja grupperna som är i Skara, då det även finns grupper i Göteborg att välja på.
 
Anmälan måste göras inför varje termin, och är bindande. Kortbetalning direkt via hemsidan.

Vi har något som heter "Ångerveckan", för dem som känner efter första gången att detta med gymnastik inte var något för dem. Då finns det möjlighet att återfå en del av sina pengar.  

Ångervecka gäller endast första träningsveckan, på respektive termin.
Om du ångrar dig måste du meddela Gymnastikakademin detta skriftligt via mail, senast dagen innan terminens andra träningstillfälle ska vara. Därefter upphör din ångerrätt. 
Att utebli från träningen räknas inte som avbokning, och ger ej återbetalning av avgiften.

Vi betalar tillbaka träningsavgiften med ett avdrag på 100 kr (administrationsavgift).

Medlemsavgiften betalas inte tillbaka.
Organisation
Vi är en Gymnastikförening som är  medlemmar i både Svenska Gymnastikförbundet och i Riksidrottsförbundet sedan starten 17 augusti 2020. Vår träning är inriktad på den Artistiska gymnastiken

Styrelsen 2020
Ordförande: Viveca Dahlman
Kassör: Julia Karlsson
Sekreterare: Teresa Sundström
Suppleant: Sonya Bertelsen
Revisor: Aleksandra Biberdzic
Valberedning: Ewa Svedberg & Hanna Jonsson
GDPR
Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Gymnastikakademin-Skara, organisationsnr kommer inom kort.  Götabergsgatan 7a, 411 34 Göteborg. är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i föreningen

·    Föreningsadministration

·    Deltagande i föreningens träningsverksamhet

·    Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

·    Licenshantering

·    Ansökan om bidrag

·    Sammanställning av statistik och uppföljning

·    Utbildningar arrangerade av föreningen

·    Kontakt med medlem


·    Besök på vår hemsida

·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

·    Tillträdesförbud (om tillämpligt)

·    Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)


Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·         Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·         Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·         Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

·         Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

·         Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·         Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

·         Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök: www.datainspektionen.se

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Du når oss lättast på mailen: info@gymnastikakademin.se